Bent u niet tevreden of heeft u zich bedacht, dan kunt u uw bestelling binnen twee weken na aankoop herroepen met het formulier hieronder:

Aan

Schildpad Boeken & Producties
Postbus 58
8710 AB  Workum
Nederland

tel. 0514 - 593275
email:
office@schildpadboeken.nl

 

Beste,

Ik deel u hierbij mede dat ik onze overeenkomst betreffende het hierondergenoemde wil herroepen.

Order/bestelnr. :

Product(en) waarvan ik de aankoop wil herroepen:

Uw gegevens:

Naam:
Adres:
Postcode en woonplaats:

Datum:

 

U kunt het betreffende product retourzenden naar
Schildpad Boeken & Producties
Postbus 58
8710 AB  Workum
Nederland

We kijken of artikel 6 van de voorwaarden in acht is genomen (zie hieronder). Is dit het geval dan vindt terugbetaling plaats binnen een week nadat we dit ingevulde herroepingsformulier en de retourzending hebben ontvangen.

 

Artikel 6 - Herroepingsrecht bij levering van producten
1. Bij de aankoop van producten heeft de afnemer de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de afnemer.
2. Tijdens deze termijn zal de afnemer zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren in onbeschadigde en originele staat en (indien redelijkerwijs mogelijk) verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.